“DIVATAL” is a system of two-stage screw and self-tapping implants made of certified E125 zirconium alloy - has no analogues in the world and is successfully used in clinics in Moscow and other cities of Russia. The system, quite original, gained recognition not only in Russia, but also abroad.
At the University of Mainz, Dr. Gretz, MD, conducted tests that confirmed the high quality and safety of Russian implants. The results of their research were reported to them at the Congress of the German, Austrian and Swiss associations of maxillofacial surgeons and implantologists in 2002.

У дисертації наведені теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні ефективності зубного протезування за рахунок виготовлення дентальних імплантатів із кальційтермічного цирконію.

Отримані результати свідчать про можливість виготовлення імплантатів з кальційтермічного цирконію. При цьому доведено, що кальційтермічний цирконій має кращі властивості у порівнянні з титаном ВТ-1-00 і може бути запропонований як альтернатива.

При порівнянні титану з цирконієм (як у виконаному дослідженні, так і за даними літератури [10]), показники проліферації клітин та адгезії були більш виражені саме у цирконію. Біоактивні керамічні матеріали – трикальційфосфат та гідроксилапатит також перевищують титан за біосумісністю. Клітини сприймають ці біоматеріали як природну матрицю і тому проліферація клітин та адгезія на цих матеріалах виражена в більшій мірі, ніж на титані [4, 13, 16]. У виконаному дослідженні були одержані подібні результати - показники адгезії клітин були вищими на зразках із покриттям із ГАП та ТКФ, при порівнянні зі зразком № 1 – без покриття.

Производство оксида этилена.

Окись этилена впервые получил А. Вюрц в 1859 году действием концентрированного раствора щелочи на этиленхлоргидрин. Этот метод получения окиси этилена довольно давно был освоен химической промышленностью и долгое время был единственным практически значимым методом получения окиси этилена.
Но работа с хлором, который является довольно токсичным, привела к необходимости поиска других способов получения . И начиная с 30 годов прошлого ХХ века начались исследования процессов каталитического окисления этилена. На сегодня разрабатываются методы некаталитического окисления этилена и этана в окись этилена.

Окись этилена является одним из наиболее крупнотоннажных продуктов органического синтеза, получаемых на основе этилена. Производные окиси этилена (гликоли и их эфиры, этаноламины, поверхностно-активные оксиэтилированные вещества) нашли широкое применение для синтеза антифризов, синтетиче­ских волокон, текстильных ве­ществ, синтетических каучуков и пластических масс, взрывчатых веществ, при добыче и пере­работке нефти, для очистки природных газов и газов нефтепереработки. Такой большой объем использования окиси этилена требует производства окиси этилена в больших количествах.